• Prof. Dr. Fuat Sezgin
  KÜTÜPHANESİ
Ana Sayfa / Açık Erişim Yönerge

Pamukkale Üniversitesi

Akademik / Kurumsal Açık Erişim Arşiv Sistemi Yönergesi

 

Bu yönerge, Pamukkale Üniversitesi mensupları tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Akademik / Kurumsal Açık Erişim Arşiv Sistemine elektronik ortamda aktarılmasına ve açık erişime sunulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenler.

 

Amaçlar

 1. Açık Arşivler Girişimi Üst Veri Harmanlama Protokolü (OAI-PMH) standartlarına uygun bir açık erişim sisteminin kurulması.
 2. Pamukkale Üniversitesi mensupları tarafından üretilen bilimsel bilginin (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş video kaydı vb.) derlenmesi, korunması ve geniş kitlelerin bunlara erişiminin sağlanması.
 3. Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Sistemimdeki verileri Ulusal ve Uluslararası Kurumsal Açık Akademik Arşiv Sistemlerindeki veriler ile paylaşmak.
 4. Üniversite ve mensuplarının görünürlüğünün ve daha çok atıf almalarının sağlanması,
 5. Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum için değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmaların belli bir düzende depolanmasının sağlanması.

 

Kapsam

Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşiv Sistemi, Üniversite mensupları tarafından gerçekleştirilen, Pamukkale Üniversitesi ve diğer kamu kurumu ve kuruluşlarınca doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmaları kapsar. Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşiv Sistemi’nin içeriği aşağıdaki materyallerden oluşur;

 • Bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler,
 • Yayımlanma aşamasında olan makaleler,
 • Yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tezleri,
 • Konferans bildirileri,
 • Seminer metinleri,
 • Teknik notlar,
 • Proje çalışmaları,
 • Kitaplar,
 • Kitap içindeki bölümler,
 • Ödüllü çalışmalar,
 • Patent belgeleri,
 • Açık Ders Materyalleri.

 

 

Dayanak

Bu esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4/c ve 42/d maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Bu esaslarda adı geçen;

 1. Yükseköğretim Kurumu: Devlet ve vakıf üniversiteleri, ileri teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan birimler ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını,
 2. Pamukkale Üniversitesi Mensubu: Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerini, personelini, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini,
 3. Açık Erişim: Araştırmacıların, kamu kaynakları ile üretilmiş bilimsel yayınların tam metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık İnternet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmelerini,
 4. Açık Erişim Arşiv Sistemi: Pamukkale Üniversitesi’nin ürettiği bilimsel çıktıların dijital ortamda toplandığı, saklandığı, indekslendiği, uzun dönem korunduğu ve dağıtımının sağlandığı hizmetler bütününü içeren açık erişim sistemini,
 5. Depolama: Yayın tarihinden geç olmamak koşuluyla, hakem değerlendirmelerinden geçerek, akademik bir dergide yayımlanmak için onay almış bilimsel çalışmasının dijital bir kopyasını Üniversitemiz Açık Erişim Arşiv Sisteminde saklama sürecini
 6. Akademik Çalışma: Pamukkale Üniversitesi mensuplarının yaratıcı faaliyetleri ve aldıkları fonlar sonucu ortaya çıkardıkları tüm araştırma sonuçlarını,
 7. Ambargo: Yazarların yayıncılarla yaptığı anlaşmalar ve kişisel arşivleme seçenekleri göz önüne alındığında ambargo koyan dergilerde yayınlanan makalelerin özeti açık erişime sunulur. 

 

Yetki ve Sorumluluklar

Pamukkale Üniversitesi Mensupları, akademik çalışmalarının uzun dönemli derlenmesi ve korunması konusunda aşağıdaki koşulları kabul eder:

 • Üniversite mensupları yıl içerisinde gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarını, yayımlandıktan sonra Kurumsal Akademik Açık Arşiv Sisteminde ivedi olarak arşivler.
 • Enstitüler, lisansüstü öğrencilerinin seminer ve tezlerini tescil tarihinden itibaren, en geç bir ay içerisinde Kurumsal Arşive aktarmasını sağlamakla sorumludurlar. 
 • Bilimsel yayınların Kurumsal Arşive aktarılması işlemlerinin takibi Bölüm/Anabilim Dalı/Program Başkanlıkları tarafından yürütülecektir.
 • Telif hakkı olan araştırmaların üst verileri kullanılabilir olduğunda, mümkün olan en kısa sürede arşivlenmeli ve bu üst veriler arşivleme anından itibaren Açık Erişim olmalıdır.
 • Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmalar Kurumsal Akademik Açık Arşivlerde arşivlenir.
 • Pamukkale Üniversitesi Kütüphanesi, Açık Erişim Arşivi’nde yer alan tüm akademik çalışmaların derlenmesini ve korunmasını koordine eder.
 • Pamukkale Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı, Kurumsal Akademik Arşiv sistemlerinin kurulumu, güncellenmesi, yedeklenmesi ve Yükseköğretim Açık Arşiv Sistemine açık erişim standartlarında veri aktarılması süreçlerini koordine eder.
 • Üniversite mensupları birden fazla kurumdan, birden fazla yazarla işbirliği yaparak gerçekleştirdikleri çalışmalarını bağlı oldukları üniversitenin Kurumsal Akademik Açık Arşiv sisteminde depolayabilirler. Bir üniversitede birden fazla üniversite mensubu tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalarda ise kaynağı sadece ilk yazar depolar.

 

Lisanslama

Her Pamukkale Üniversitesi mensubu katkı sağladığı çalışmasının Üniversite Kütüphanesi tarafından işletilecek Açık Arşiv Sistemi’nde kamuya açık olarak açık dağıtım ve koruma prensiplerine uygun şekilde depolanacağını kabul eder. Yasal koşullar çerçevesinde, her üniversite mensubu çalışmalarını yayıncılarla yapmış olduğu anlaşmaların koşullarını çiğnemeyecek şekilde tekelci olmayan, geri alınamaz ve tüm dünyada geçerli bir lisans anlaşması ile Açık Arşiv Sistemi’nde depolamaya onay verir. Bu yönerge Üniversite Rektörlüğü tarafından takip edilir. 

 

 

Açık Erişim Koordinasyon Kurulu

Akademik / Kurumsal Açık Erişim Arşiv Sistemi yönergesinin uygulanması için Rektörlük bünyesinde Açık Erişim Koordinasyon Kurulu oluşturulur.

 

 

Kurul :

Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında,

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Bilgi İşlem Daire Başkanı’nın görevlendirdiği bir (1) personel,

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı’nın görevlendirdiği iki (2) personel,

Hukuk Müşaviri’nin görevlendirdiği bir (1) avukat.

Açık Erişim Koordinasyon Kurulu, Akademik / Kurumsal Açık Erişim Arşiv Sistemi yönergesinin yürürlüğe girmesini takip eden ilk üç yıl içerisinde her yıl, bu üç yılın sonunda ise her üç yılda bir yönergenin değerlendirmesini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kurul, gerekli gördüğü hallerde yönergeyi revize etme veya değiştirme çalışmalarından sorumludur. Öneri ve görüşler Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne sunulur.

Üniversite Rektörlüğü, bu yönergenin uygulanmasından sorumlu olacak ve gerektiğinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ve uygulamada yapılabilecek değişiklikler konusunda yürütücü görevini üstlenecektir.

 

 

Yürürlük

Bu esaslar, Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.