Politika

Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi Akademik / Kurumsal Arşiv Sistemi Yönergesi

 

Amaçlar

 1. Açık Arşivler Girişimi Üst Veri Harmanlama Protokolü (OAI-PMH) standartlarına uygun bir açık erişim sisteminin kurulması.
 2. Pamukkale Üniversitesi mensupları tarafından üretilen bilimsel bilginin (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş video kaydı vb.) derlenmesi, korunması ve geniş kitlelerin bunlara erişiminin sağlanması.
 3. Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Sistemimdeki verileri Ulusal ve Uluslararası Kurumsal Açık Akademik Arşiv Sistemlerindeki veriler ile paylaşmak.
 4. Üniversite ve mensuplarının görünürlüğünün artırılması.
 5. Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum için değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmaların belli bir düzende depolanmasının sağlanması.

Kapsam

Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Sistemi, Üniversite mensupları tarafından gerçekleştirilen, Pamukkale Üniversitesi ve diğer kamu kurumu ve kuruluşlarınca doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmaları kapsar. Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nin içeriği aşağıdaki materyallerden oluşur;

 • Bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler,
 • Yayımlanma aşamasında olan makaleler,
 • Yüksek lisans ve doktora tezleri,
 • Konferans bildirileri,
 • Seminer metinleri,
 • Teknik notlar,
 • Proje çalışmaları,
 • Kitaplar,
 • Kitap içindeki bölümler,
 • Ödüllü çalışmalar,
 • Patent belgeleri,
 • Açık Ders Materyalleri.

Dayanak

Bu esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4/c ve 42/d maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Bu esaslarda adı geçen;

 1. Yükseköğretim Kurumu: Devlet ve vakıf üniversiteleri, ileri teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan birimler ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını,
 2. Pamukkale Üniversitesi Mensubu: Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerini, personelini, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini,
 3. Açık Erişim: Araştırmacıların, kamu kaynaklan ile üretilmiş bilimsel yayınların tam

metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık İnternet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmelerini,

 1. Açık Erişim Sistemi: Pamukkale Üniversitesi’nin ürettiği bilimsel çıktıların dijital ortamda toplandığı, saklandığı, indekslendiği, uzun dönem korunduğu ve dağıtımının sağlandığı hizmetler bütününü içeren açık erişim sistemini,
 2. Depolama: Bir üniversite mensubunun entelektüel katkı sağladığı akademik

çalışmasını Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde depolama sürecini,

 1. Akademik Çalışma: Pamukkale Üniversitesi mensuplarının yaratıcı faaliyetleri ve

aldıkları fonlar sonucu ortaya çıkardıkları tüm araştırma sonuçlarım,

 1. Arşivleme: Akademik çalışmaların Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde depolama

sürecini,

 1. Ambargo: Araştırma sonuçlarının belli bir süre (6-12 ay) erişime kapalı olmasını,

ifade eder.

İlkeler

Pamukkale Üniversitesi Mensupları, akademik çalışmalarının uzun dönemli derlenmesi ve korunması konusunda aşağıdaki koşullan kabul eder:

♦ Pamukkale Üniversitesi mensubu hakem değerlendirmesinden geçerek akademik bir dergide yayınlanması için onaylanmış makalesinin bu sürümünü Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde ivedi olarak arşivler. Ambargo vb. koşullar nedeniyle sınırlandırılmış veya tamamen engellenmiş bazı bireysel çalışmalar bu ilkenin dışındadır.

♦ Telif hakkı olan araştırmaların üst verileri kullanılabilir olduğunda, mümkün olan en kısa sürede arşivlenmeli ve bu üst veriler arşivleme anından itibaren Açık Erişim olmalıdır.

♦ Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alman bilimsel çalışmalar Kurumsal Akademik Arşivlerde arşivlenir.

♦ Pamukkale Üniversitesi Kütüphanesi, Pamukkale Açık Arşivi’nde yer alan tüm akademik çalışmaların derlenmesinin ve uzun dönemli korunmasının güvenli depolama ile gerçekleştirilmesini koordine eder.

♦ Pamukkale Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı, Kurumsal Akademik Arşiv sistemlerinin kurulumu, güncellenmesi, yedeklenmesi ve Yükseköğretim Açık Arşiv Sistemine açık erişim standartlarında veri aktarılması süreçlerini koordine eder.

Lisanslama

Yasal koşullar çerçevesinde her üniversite mensubu akademik çalışmalarını yayıncılarla yapmış olduğu anlaşmaların koşullarını ihlal etmeyecek şekilde tüm dünyada geçerli bir lisans anlaşması ile Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde depolamaya onay verir. Bu politika Üniversite Rektörlüğü tarafından takip edilir.

Çok Yazarlı Çalışmalarda Depolama Sorumluluğu

Üniversite mensupları birden fazla kurumdan, birden fazla yazarla işbirliği yaparak gerçekleştirdikleri çalışmalarını bağlı oldukları üniversitenin Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde depolayabilirler. Bir üniversitede birden fazla üniversite mensubu tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalarda ise kaynağı sadece ilk yazar depolar.

Politikanın Etkin Olarak Uygulanması

 1. a) Üniversite Rektörlüğü Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu kurulmasına öncülük ederek akademik birim temsilcileri ve kütüphane yöneticilerinden oluşan bu kurulun yürütücülüğünü üstlenecektir.
 2. b) Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulları, Kurumsal Akademik Arşiv politikasının yürürlüğe girmesini takip eden ilk üç yıl içerisinde her yıl, bu üç yılın sonunda ise her üç yılda bir politikanın değerlendirmesini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kurul, gerekli gördüğü hallerde politikayı revize etme veya değiştirme çalışmalarından sorumludur. Öneri ve görüşler Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne sunulur.
 3. c) Üniversite Rektörlüğü, bu politikanın uygulanmasından sorumlu olacak ve gerektiğinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ve uygulamada yapılabilecek değişiklikler konusunda yürütücü görevini üstlenecektir.

Yürürlük

Bu esaslar, Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.