Okuyucu Hizmetleri

Okuyucu hizmetleri Merkez Kütüphanemizde 3 (üç) alanda örgütlemiş durumdadır.

Bunlar; Ödünç verme işlemleri, Rezerv işlemleri ve Kütüphanelerarası işbirliğidir.

1- Ödünç Verme İşlemleri: Kütüphane koleksiyonunda mevcut ödünç alınan yayınların izlenmesine yönelik işleri kapsamaktadır. Bu işlemler otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır. Merkez kütüphaneden üniversitemiz öğretim elemanları, personel ve öğrenciler yararlanmaktadır.

“Pamukkale Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden Yararlanma Yönergesi” ne göre yapılan ödünç verme işlemleri, otomasyon sistemi dahilinde yapılmakta olup web üzerinden tüm bilgilere erişilebilmektedir.

Ödünç yayın alan okuyucu, üzerindeki yayınları web üzerinden takip edebilmekte ve günü geçmiş veya iadesi yakın olan yayınlar için e-mail ile bilgilendirilmektedir.

Ödünç Yayın Alma Koşulları

1) Ödünç kitap alırken üyeler kütüphane üniversite kimlik kartını göstermek zorundadırlar.

2) Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz. Ödünç alınan kaynaklar başka kişilere devredilemez.

3) Öğretim elemanları, personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri bir defada en çok 10 (on) kitabı 1 (bir) ay, öğrenciler ise 5 (beş) kitabı 15 (on beş) gün süre ile ödünç alabilirler.

4) Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kaynakları ödünç alamazlar.

5) Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyeler, bunları iade etmeden ve gecikme bedeli ödemeden ödünç yayın alamazlar.

6) Başka okuyucuda bulunan yayınlar için ayırtma yaptırılabilir. Ayırtılan yayınlar için süre uzatılmaz. Ayırtılan yayınlar beş gün içinde alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir.

7) Başka okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan materyalin süresi iki kez uzatılabilir.

8) Daire Başkanlığı, ödünç alınan herhangi bir kütüphane materyalini gerekirse iade tarihinden önce okuyucudan isteyebilir.

9) Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.

  1. a) Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, indeks v.b.)
  2. b) Süreli yayınların son sayıları
  3. c) Basılı olmayan lisansüstü tezler

ç) Yazma ve basma nadir eserler

  1. d) Atlas, harita ve slaytlar
  2. e) Rezerve (ayırtılmış) kitaplar
  3. f) Müzik notaları
  4. g) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller v.b.

ğ) CD-ROM’lar

  1. h) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller c, d, ve g bentlerde belirtilen materyallerin çoğaltılmasına izin verilmez. Okuyucular bu materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

2- Rezerv Bölümü: Çok sık yararlanılan ve en fazla bir günlüğüne ödünç verilebilen yayınların bulunduğu bölümdür.

Bu bölümde ayrıca ödünç alınmak istenen yayının okuyucu üzerinde olması durumunda, yayın kütüphaneye geldiğinde yayını talep eden kişiye vermek üzere rezerv etme işlemleri de yapılmaktadır.

3- Kütüphanelerarası İşbirliği Hizmetleri(ILL): Bu bölümde yurt içi veya yurt dışı kitap istekleri işlemleri yapılmaktadır. Üniversitemiz araştırmacıları tarafından istenen makale, kitap ve benzeri yayınlar, ilgili kütüphanelere başvuru yapılıp istenmekte ve bu istek üzerine kütüphanemize gelen yayınlar araştırmacıya verilmektedir.

Bu istekler yurt içi veya yurt dışı olabilmektedir ve her iki durumda da istek karşılanmaktadır.